Polityka prywatności

Niniejsza informacja służy wypełnieniu obowiązku poinformowania Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO)

1. Administratorem Państwa danych jest Ewa Masierak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria HONEST-IUS Ewa Masierak, z siedzibą w Lipnikiach (86-005) przy ul. Malinowej 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: e.masierak@honestius.pl lub zadzwoń pod numer tel. 609 920 183.

2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej przetwarzamy Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz inne dane, które przekażecie nam w treści wiadomości.

3. Dane przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO:
•    w celu podjęcia działań na Państwa żądanie zawarte w formularzu kontaktowym,
•    w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jeżeli takie pojawią się w związku z przesłaną wiadomością

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, tj. hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, podmioty świadczące usługi w celach realizacji zleceń, handlowych, rachunkowych, prawnych, windykacyjnych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Przysługuje Państwu prawo do:
•    dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych;
•    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    przenoszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe,
•    cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę napisz do nas na adres: e.masierak@honestius.pl.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

8. W sytuacji wystąpienia przez Państwa z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12. Administrator wykorzystuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.